Sla navigatie over

 

Versterking regie voor inwoners Gooi en Vechtstreek

Publicatiedatum: 14 november 2013

Nieuwe aanpak zorg en welzijn

 

Op donderdag 14 november ondertekenden de Regio Gooi en Vechtstreek en zes landelijke organisaties in de langdurige zorg een samenwerkingsconvenant voor drie nieuwe projecten in  de Gooi en Vechtstreek. Het doel van deze projecten is om inwoners zoveel mogelijk zelf aan het roer te laten staan op het gebied van hun gezondheid, welzijn en participatie. Op deze manier gaan de regiogemeenten aan de slag met de hervormingen van de langdurige zorg die de komende tijd worden doorgevoerd.

Lees verder

Preferentiebeleid: patiënt de dupe in apotheek

Zorgbelang Noord-Holland pleit voor afstemming

 

Zorgbelang Noord-Holland besloot  onderzoek te doen naar het preferentiebeleid medicijnen in combinatie met het begrip ‘medische noodzaak’ omdat veel mensen hier klachten over hebben. In maart 2013 organiseerde Zorgbelang een meldactie onder patiënten. Uit de meldactie bleek dat veel mensen soms forse bedragen voor moeten schieten in de apotheek en dat patiënten vaak niet het door de arts voorgeschreven medicijn meekrijgen. Naar aanleiding van de resultaten voerde Zorgbelang Noord-Holland gesprekken met vertegenwoordigers van apothekers in Noord-Holland, Achmea en de KNMG. Uit de gesprekken blijkt dat de veldpartijen erkennen dat het preferentiebeleid voor patiënten tot lastige situaties in de apotheek kan leiden. In Noord-Holland vindt geen afstemming plaats tussen artsen, zorgverzekeraars, apothekers  en patiënten over de werkwijze in de praktijk. Zorgbelang Noord-Holland denkt dat alle partijen gebaat zijn bij afstemming over taken en verantwoordelijkheden en goede informatie voor patiënten over het preferentiebeleid. Deze organisatie doet daarom een oproep aan de partijen om de afstemming op te zoeken. Geïnteresseerden kunnen hiervoor contact opnemen met Jacques Loomans, directeur van Zorgbelang Noord-Holland.

 

Preferentiebeleid

Zorgbelang Noord-Holland krijgt regelmatig klachten over het preferentiebeleid. Het preferentiebeleid wordt gevoerd door zorgverzekeraars om de kosten van te vergoeden geneesmiddelen in de hand te houden. Wanneer een octrooi van een geneesmiddel verloopt kunnen meerdere aanbieders het medicijn aanbieden. De zorgverzekeraar kiest bij voorkeur de goedkoopste aanbieder en stelt een bepaalde periode vast waarin dit medicijn vergoed wordt uit het basispakket. Begin 2013 meldden 11 mensen bij Zorgbelang Noord-Holland dat zij in de apotheek alleen het preferente medicijn mee konden krijgen, terwijl de arts een specifiek merk had voorgeschreven vanwege ‘medische noodzaak’. Soms konden mensen het specifieke merk alleen meekrijgen als zij de kosten hiervan in de apotheek betaalden en zelf terugvroegen bij de zorgverzekering. In het Besluit Zorgverzekering artikel 2.8 lid 4 staat dat zorgverzekeraars een ander middel dan het preferente middel moeten vergoeden als het preferente middel medisch onverantwoord is.

 

Uitkomsten meldactie

In maart 2013 organiseerde Zorgbelang Noord-Holland een meldactie over medicijnen die via de apotheek verkregen zijn. In totaal hebben 192 mensen gereageerd. Er zijn 65 vragenlijsten verwerkt voor kwantitatieve analyse en 72 vragenlijsten voor kwalitatieve analyse. Uit de meldactie bleek dat 57% van de respondenten  een bedrag in de apotheek moest voorschieten; 11 % daarvan betaalde meer dan 100 euro. Er was een persoon die meer dan 1000 euro moest voorschieten. Ook bleek dat sommige respondenten niet het voorgeschreven geneesmiddel meekregen. Apothekers gaven diverse verklaringen voor het niet meegeven van een specifiek merk:

  • Het zijn de regels van de zorgverzekering, dit is het systeem, er zijn goedkopere medicijnen, dit medicijn wordt niet meer vergoed (38 keer)
  • Geen contract met een bepaalde zorgverzekeraar of de vergoeding van de verzekeraar is te laag (19 keer)
  • Ontbreken van een verklaring, vermelding en/of handtekening van de arts, ontbreken van een specifiek formulier (13 keer)

 

Conclusie

Naar aanleiding van de resultaten voerde Zorgbelang gesprekken met vertegenwoordigers van apothekers in Noord-Holland, Achmea en de KNMG. Zorgbelang Noord-Holland concludeert uit de gesprekken dat de veldpartijen erkennen dat het preferentiebeleid voor patiënten tot lastige situaties in de apotheek kan leiden. Daarnaast bleek ook dat er in Noord-Holland geen afstemming plaatsvindt tussen artsen, zorgverzekeraars, apothekers  en patiënten over de werkwijze in de praktijk.

 

Standpunt Zorgbelang Noord-Holland

Zorgbelang Noord-Holland vindt dat patiënten specifieke merken moeten kunnen krijgen als daar medische noodzaak voor is. Om de kosten te beperken moeten zowel artsen als patiënten die noodzakelijkheid serieus nemen. De meesten doen dat ook. Toch is het volgende doorschuifpatroon vaak te herkennen: de specialist schuift de voorlichting over het preferentiebeleid aan de patiënt door naar de huisarts en de huisarts schuift die voorlichting door naar de apotheek. Dit zorgt voor vervelende situaties in de apotheek, waar de patiënt de dupe van is.

 

Oproep tot afstemming

In juni 2013 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin staat dat de vermelding van ‘medische noodzaak’ op het recept voldoende moet zijn om het voorgeschreven medicijn te krijgen. Dit draagt bij aan een heldere verdeling van verantwoordelijkheden. Zorgbelang Noord-Holland denkt dat alle partijen gebaat zijn bij afstemming over taken en verantwoordelijkheden en goede informatie voor patiënten over het preferentiebeleid. Zorgbelang Noord-Holland doet een oproep aan de partijen om de afstemming op te zoeken. Geïnteresseerden kunnen hiervoor contact opnemen met Jacques Loomans, directeur van Zorgbelang Noord-Holland, via 023 - 530 00 00.

Pagina afdrukkenTip 'n ander